mac web design software

Realizowane zajęcia przez pracowników Samodzielnego Zakładu Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury:


Na kierunku Bioinżynieria Zwierząt:

 • Biologia komórki zwierzęcej
 • Histologia i embriologia
 • Toksykologia środowiska
 • Projektowanie badań modelowych
 • Projektowanie zwierząt transgenicznych
 • Białkowe regulatory ekspresji genów
 • Mutageneza środowiskowa i podstawy kancerogenezy
 • Uszkodzenia i naprawa DNA
 • Techniki immunohistochemiczne

Na kierunku Zootechnika:

 • Embriologia i histologia zwierząt
 • Hodowla ryb
 • Techniki histologiczne w badaniach kręgowców
 • Analiza instrumentalna
 • Globalizacja produkcji zwierzęcej

Na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich:

 • Biologia ewolucyjna
 • Embriologia i histologia zwierząt
 • Akwarystyka
 • Ochrona ekosystemów wodnych
 • Monitoring populacji zwierząt
 • Ekotoksykologia i waloryzacja środowiska
 • Gatunki inwazyjne i konfliktowe
 • Analiza instrumentalna
 • Trendy w hodowli zwierząt
 • Parki Narodowe i Krajobrazowe
 • Wspomaganie rozrodu zwierząt
 • Wystawy zwierząt